İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA)


Çocuk Çalışmaları Birimi, tüm çocukların görüşlerine değer verilen ve haklarının korunduğu bir dünyaya katkıda bulunmak için 20 Kasım 2007’den beri çocuk hakları alanında çalışmaktadır.


Faaliyetlerini çocukların haklarını bilmesi ve kullanması ile çocuklarla beraber çalışan yetişkinlerin çocuk haklarını korumak için güçlenmesi hedefine odaklayan birim, çalışma alanları ile ilgili araştırmalar yapıyor; eğitim materyalleri ve modelleri geliştiriyor ve yaygınlaştırıyor; aynı zamanda çocukların seslerini duyurabilecekleri araçlar geliştiriyor. Çocuk haklarının bilinmesini ve korunmasını sağlamak için çocukları, öğretmenleri, çocuklarla çalışan farklı disiplinler üzerine uzmanlaşmış kişi ve kurumları ve karar vericileri güçlendirerek; Türkiye’nin çocuk politikasının gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.


Bünyesinde yer aldığı İstanbul Bilgi Üniversitesi içinde ve dışında disiplinler arası işbirliğini sağlayarak; hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla toplumun ve üniverstenin kaynaklarını birleştirme ve harekete geçirmede kolaylaştırıcı rol üstleniyor.


Hedefler

Çocuklarda ve çocuklarla beraber çalışan yetişkinlerde çocuk haklarına ilişkin farkındalığı artırmak;
Çocukların kendileriyle ilgili konularda karar verme becerilerini, yetişkinlerin de çocukları ilgilendiren konularda alınacak kararlara ve geliştirilecek politikalara çocukların katılımını sağlama becerilerini geliştirmek;
Çocukların toplumsal katılımlarını arttırmak için görüşlerini, düşüncelerini aktarabilecekleri araçlar ve ortamlar yaratmak, yaratılmasına katkıda bulunmak;
Üniversite içinde ve dışında disiplinler arası işbirliği sağlayarak çocuk hakları alanında bilgi üretmek ve yapılan çalışmaları sürdürülebilir kılmak; Çocuk ve insan hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleriyle işbirlikleri geliştirmek, sivil toplumun çocuk hakları alanında güçlenmesini sağlamak.


Güncel Çalışma Alanları
Çocuk hakları eğitimi / İnsan hakları eğitimi
Çocuk katılımı
Toplumsal cinsiyet eşitliği
Çocuk işçiliği ile mücadele