Kuruluş

1- Ağ’ın adı Akademide Çocuk Hakları Ağı, kısaltması AÇHA; İngilizce adı Child Rights Network in Academia, kısaltması CRNA’dır.

Ağ’ın Amacı ve Faaliyetleri

2- Ağ’ın amacı; akademide eğitim ve araştırma, uygulamada ise karar alıcıları etkileme ve destekleme çalışmaları ile çocuk hakları kültürünün güçlenmesine ve çocuk hakları alanında yapılan çalışmaların ülke çapında yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktır.

Ağ’ın Hedefleri
  • Çocuk hakları ve çocuk hakları temelli yaklaşım konusunda eğitim programlarının hazırlanması ve üniversitedeki ilgili ders sayısının artırılması ve içeriklerinin geliştirilmesi
  • Çocuk hakları alanında disiplinlerarası çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi ve ulusal ve uluslararası araştırma projeleri oluşturma, var olanlara katılma, uluslararası ortaklıklar oluşturma
  • Türkiye’de çocuk hakları alanında çalışma yapan merkez, birim ve akademisyenler arasında ulusal ve uluslararası iletişim ve iş birliklerinin güçlendirilmesi, paylaşım ortamlarının oluşturulması
  • Ağ’ın ulusal ve uluslararası alanındaki kurum ve kuruluşlarla iş birliği
  • Yerel ve ulusal düzeyde politika ve yasa yapıcıların ve karar alıcıların faaliyetlerinin bilimsel bilgi temelli olmasına destek verilmesi

Genel Kurul, bu hedeflerini gerçekleştirmek için yıllık faaliyet planları hazırlar.

Ağ’ın Organları/Yapısı

3- Ağ bileşenleri, üyelerinin oluşturduğu Genel Kurul ve Genel Kurul tarafından seçilen Yürütme Kurulu, Ağ tarafından belirlenen Danışma Kurulu ve mali ve idari işlerini de yürütmek üzere görevlendirilen Sekretarya’dır.

Genel Kurul

4- Genel Kurul, üniversitelerin çocuk alanında çalışmalar yapan merkezleri veya son iki yıldır çalışmaları çocuk çalışmaları alanında yoğunlaşmış olan üniversite birimlerinden oluşur.

4.1. Genel Kurulun Görevleri

a- Ağ’ın yıllık faaliyetlerini belirlemek.

b- Ağ yılda iki kere toplanır. Toplantılardan biri Mart ayında, Ağ tarafından önceki yıl belirlenen bir konuda yapılır. İkinci Toplantısı-Ekim ayında Ağ’ın iş planını değerlendirme ve strateji belirlemeyi içerir.

c- Genel Kurul toplantılarında her kuruluş iki üye ile temsil edilir.

d- Yıllık Faaliyetleri belirlemek.

e- Yürütme Kurulu ve Sekretarya tarafından hazırlanan, yıllık çalışma planını ve her yıl sonu hazırlanan faaliyet raporunu onaylamak.

f- Akademide Çocuk Hakları Raporu’nun iki yılda bir güncellenmesine katkıda bulunmak.

g- Yürütme Kurulu üyelerini seçmek.

h- Danışma Kurulu üyelerini seçmek

h- Sekretaryayı belirlemek.

ı- Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilen üye başvuruları hakkında son kararı vermek.

i- Üyeliğe kabul edilmesi uygun görülmeyen üyelere Gözlemci Statüsü vermek ve Gözlemci Üyelik statüsünün devamı veya tam üyeliğe geçişe karar vermek.

Yürütme Kurulu

5- Yürütme Kurulu, Genel Kurul tarafından Ağ üyeleri arasından seçilen 3 kişiden oluşur. Genel Kurul tarafından belirlenen yıllık faaliyetlerin yürütülmesinde Sekretarya ile çalışır.

5.1- Yürütme Kurulu’nun Görevleri

a- Genel Kurul tarafından belirlenen yıllık faaliyetlerinin uygulanabilmesi için, Sekretarya ile yıllık çalışma planını hazırlamak.

b- Talep edilen konularda ve ortaya çıkan ihtiyaçlarda Sekretarya ile Çalışma Grupları oluşturulmasını sağlamak.

c- Yıllık harcamaları da içeren Yıl Sonu Faaliyet Raporu’nu Sekretarya ile hazırlamak.

d- Ağ’ın temsili ve/veya görüş bildirmesi gereken durumlarda temsilci ve sözcüyü Ağ üyeleri arasından belirlemek.

e- Ağ’a üyelik başvurularını değerlendirmek ve Genel Kurul’a sunmak.

f- Üyelikten çıkarılma isteklerini gerekçesi ile Genel Kurula sunmak.

g- Gözlemci Üyelik statüsünü, on iki ayda bir gözden geçirerek uygun bulunması durumunda tam üyeliğe geçiş için Genel Kurul’un kararına sunmak.

Danışma Kurulu

6- Danışma Kurulu, AÇHA’nın örgütsel kapasitesinin gelişiminde veya yürüttüğü çalışmalarında ortaya çıkan ihtiyaçlarına uygun olarak iş birliği kurduğu özel ve kamu kurum ve kuruluşlarından oluşur. Danışma Kurulu üyeleri her toplantıya katılabilir. Aynı zamanda toplantılara özel olarak da davet edilebilirler.

Danışma Kurulu’nda yer alması amacı ile

  • Genel Kurul üyeleri tarafından önerilen kişi ve kuruluşların bilgisi, öneri gerekçesi ile Sekreterya’ya iletilir ve ardından Sekreterya tarafından Genel Kurul’un onayına sunulur.
  • Genel Kurul tarafından alınan karar, Sekreterya tarafından ilgili kişi ya da kuruluşa iletilir.
Sekretarya

6. Sekretarya, Ağ üyeleri arasından dönüşümlü olarak iki yıl için Genel Kurul tarafından seçilir. İlk sekretarya, Ağ üyeleri tarafından Özyeğin Üniversitesi Disiplinlerarası Çocuk Hakları Araştırma Laboratuvarı olarak belirlenmiş ve 31 Aralık 2019-31 Aralık 2021 tarihleri arasında bu görevi yürütmesine karar verilmiştir. Ağ’ın kurumsallaşması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için yeni Sekreterya, Yürütme Kurulu üyeleri arasından seçilir.

6.1. Sekretarya’nın Görevleri

a- Genel Kurul tarafından belirlenen yıllık faaliyetlerin Yürütme Kurulu ile birlikte uygulanmasını sağlamak.

b- Yürütme Kurulu ile Çalışma Gruplarının oluşturulmasını sağlamak ve yürütülmesini kolaylaştırmak.

c- Ağ faaliyetlerini destekleyen hibe kuruluşları ve diğer kuruluşlar ile (2019-2021 döneminde Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü ve Research World İstanbul destek vermektedir) ilişkileri yürütmek.

e- Ağ üyeleri arasında iletişimi sağlamak.

f- Ağ faaliyetlerini yürütmek için kurum ve kuruluşlarla iletişimi sağlamak.

g- Ağ’ın Web sayfasını hazırlamak ve faaliyetlerini yürütmek.

Çalışma Grupları

7. Ağ faaliyetleri ve yıllık çalışma planı çerçevesinde veya üyelerin isteği üzerine belli bir konuda çalışmak üzere Yürütme Kurulu ve Sekretarya tarafından oluşturulur. Çalışma gruplarının oluşturulmasında, çalışma konusuna göre akademisyen ve araştırmacılar gruplara davet edilir. Çalışma gruplarına katılım gönüllülük esaslıdır. Çalışma grubu tamamlanan çalışmasını Genel Kurul’un onayına sunar.

Fahri Üye

8- Ağ çalışmaları kapsamında, Ağ üyeleri tarafından önerilen çocuk çalışmaları alanında çalışan akademisyen ve araştırmacılarla iş birliği yapılır. Fahri üyeler, Ağ‘ın çeşitli faaliyet ve toplantılarında yer alırlar.

Ağ üyeleri, Sekretarya ve Yürütme Kurulu’na, çocuk alanında yaptıkları katkı ve Ağ’da yapılacak bir çalışmaya nasıl destek verebileceğini belirterek, fahri üyelik için isim önerisinde bulunabilir. Sekretarya ve Yürütme Kurulu önerilen isme Ağ’ın çalışmalarını ve yapılacak iş birliği kapsamını anlatan bir davet iletir. Daveti kabul eden ve en az bir ortak çalışmaya katılan, destek veren isimler web sitesinde ilgili yerlerde isimleri ile fahri üye olarak görünür olurlar.

Ağ çalışmaları, iş birliği yapılan kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda öngörülen iş birliği biçimi gözden geçirilerek yenilenmeye açıktır.

Gözlemci Üye

9- Başvuru esnasında üye olma kriterlerini henüz sağlamayan ancak çocuk alanında çalışmalar yürüten ya da kısa vadede yürütmeyi planlayan merkezler veya birimler, Genel Kurul kararı ile gözlemci üye olarak kabul edilebilirler. Gözlemci üyeler, Ağ’ın çalışmalarını takip edebilir, ilgili faaliyetlere davet edilebilir, Ağ’ın diğer ortak çalışmalarına katkı sağlayabilirler. Gözlemci üyelerin Genel Kurul’da oy ve Yürütme Kurulu’na seçilme hakkı bulunmaz.Gözlemci üyelik statüsü, Yürütme Kurulu tarafından on iki ayda bir gözden geçirilir ve uygun bulunması durumunda tam üyeliğe geçiş için Genel Kurul’un kararına sunulur. Genel Kurul, gözlemci üyelik statüsünün devamı ya da tam üyeliğe geçiş yönünde karar verebilir.

Üye Olma

10- Üniversitelerin çocuk alanında çalışmalar yapan merkezleri veya son iki yıldır çalışmaları çocuk çalışmaları alanında yoğunlaşmış olan üniversite birimleri Ağ’a üye olabilirler.

Üyelik başvuruları, merkezin çalışmaları ve Ağ’a üye olma konusundaki istek sebebini içeren bir mektupla yapılır. Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilen başvurular, Genel Kurul’un onayına sunulur. Üyelik önerisi, Genel Kurul tarafından toplantıda mevcut üyeler ve temsilcileri aracılığı ile salt çoğunlukla kabul edilir.

Ağ’a üyeliği kabul edilen merkez veya birim tarafından ağ üyeliğine katılım hakkındaki karar örneği ve kendilerini temsil edecek en az iki kişinin isimleri, yazılı olarak Sekretarya’ya verilir.

Üyelerin, katılımda sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için iki üyenin toplantılara katılması beklenir, mümkün olmadığı durumlarda ise merkez ya da birimi temsil eden bu iki üyenin birbirlerine Ağ ile ilgili çalışmaları aktarma sorumluluğu bulunur.

Her merkez veya birim verilecek kararlarda bir oy hakkına sahiptir

Üyelerin Sorumlulukları

11- Ağ üyelerinin sorumlulukları, Ağ’ın çalışma ve etik kurallarına uymaktır.

Üyelikten Çıkarılma

12- Ağ’ın çalışma ve etik kurallarına uymama halinde, üyeler Genel Kurul tarafından üçte iki çoğunlukla çıkarılır. Üyeler kendi istekleri ile istedikleri zaman Ağ’dan çıkabilirler.

Ortaklık Metninde Değişiklik

13. Genel Kurul tarafından kabul edilen bu Ortaklık Metni’nde yer alan maddeler, Ağ çalışmaları gerektirirse, Ağ Genel Kurulu tarafından tekrar gözden geçirilerek değiştirilebilir.

Ağ’ın Sürdürülebilirliği

14- Sekretarya ve Yürütme Kurulu, Ağ için sürdürülebilirlik stratejisi geliştirir.